GDPR

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


Данни за Администратора:

Кои сме ние?

ЮСИС ООД e утвърдена компания на българския пазар, с високото качество на предлаганите услуги, едни от които са физическа охрана на имуществото на физически и юридически лица, на ценни пратки и товари, на мероприятия. Доставка, изграждане и поддържане на системи за сигурност. Мониторинг и охрана с технически системи за сигурност. Съхранение на ценности в трезор.

Данни за контакт с ЮСИС ООД:
Местоположение:
Държава: България
Адрес: София, ул. Брегалница 43
Телефон: 02/ 9 200 211
Ел. поща: usis@usis.bg
Интернет страница: http://usis.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: e.toshkova@usis.bg
Тел: 02/ 9 200 211

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:


1. Три имена;
2. ЕГН;
3. Адрес по лична карта;
4. Телефон за контакт;
5. Електронен адрес за контакт;
Специални категории данни, които обработваме:
ЮСИС ООД не обработва специални (чувствителни) категории лични данни съгласно чл. 9, пар. 1 от Общ регламент за защита на личните данни.

Източник:
Данните се получават лично от субекта на данни или чрез негов представител.
Данните не се получават от общодостъпни източници.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
Сключване на договор и изпълнение на условията по същия.
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
– Обработването се основава на вашето съгласие;
– Обработването на вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор;
– Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение;
– Обработването е необходимо, за да защитим вашите интереси;
Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.
Период на съхраняване на данните
ЮСИС ООД ще съхранява Вашите лични данни според „Процедура за съхраняване и унищожаване на данните” (GDPR_PROC_07).
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ЮСИС ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от ЮСИС ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от ЮСИС ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ЮСИС ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването,
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от ЮСИС ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.


Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” No 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ЮСИС ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на ЮСИС ООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;”.
Защо ЮСИС ООД събира и съхранява лични данни?
За да ви предоставим исканата от Вас услуга, е необходимо да съберем лични данни за кореспонденция, идентификация и т.н. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ЮСИС ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.
Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

ЮСИС ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от ЮСИС ООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).
Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
Името на организацията ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.
Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
ЮСИС ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към Форма за искане от субект на данните (GDPR_FORM_02)) или да отправите искане на посочените контактни данни на ЮСИС ООД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.
За да удостоверите вашата самоличност е необходимо:
Местоположение:
Държава: _____________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________________
Ел. поща: ____________________________________________________________________________
Интернет страница: ________________________________________________________________

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: e.toshkova@usis.bg
Тел: 02/ 9 200 211