Надеждни решения. Експертно обслужване.

Денонощен: 0875 333 555

Виртуален консултант

Кои са задължителните сертификати, които трябва да притежава една охранителна фирма?

Задължително е доставчикът на услугата да притежава лиценз по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за обхвата на предлаганите услуги. Необходимо е и персоналът да е преминал задължителното обучение по Програмата – минимум, съгласно ЗЧОД и да има система за допълнително обучение, в съответствие със спецификата на изпълняваната дейност.

Задължителна ли е оценката на риска?

Всеки клиент, обърнал се към охранителна компания, търси професионална защита, но не всички осъзнават в пълен обем възможните заплахи и рискове за своята безопасност, както и за безопасността на бизнеса си. Важно е да се изгради концепция за охрана за конкретния случай – кой и как ще реагира в нестандартна ситуация, да се предвидят нужните взаимодействия и да се начертаят адекватни мерки. Анализът на заплахите е процедура, която би следвало да предхожда създаването на всяка система за сигурност. Успехът е на лице, когато се предлага не безлична оферта, а конкретен анализ на реалната обстановка, препоръки за нейното усъвършенстване и финансово-икономическа обосновка на разходите.

Какво трябва да имаме предвид, когато избираме доставчик на охранителни услуги?

Основните области, които трябва да се имат предвид, когато се наема доставчик на охранителни услуги са четири:

 • охранителите;
 • управлението на дейността;
 • налична инфраструктура;
 • ресурсите на фирмата-доставчик.

Друг важен фактор е репутацията в публичното пространство – изисквайте препоръки. Опитът, отговорността за щети и застраховането за професионална отговорност в полза на трети лица са факти, на които следва да се обърне специално внимание.

Какво трябва да знаем за физическата охрана?

Независимо колко модерно е охранителното оборудване на съответния обект и колко нива на защита са предвидени, човекът остава един от главните фактори в ежедневната охранителна дейност. Всеки охранител, който добре изпълнява задълженията си, всъщност извършва превенция.

Наличието на фирмена система за продължаващо обучение, освен първоначалната подготовка на охранителите, съгласно ЗЧОД, е много добра референция за компанията. Екипировката и въоръжението на охранителите, оборудването с технически средства за връзка с дежурните (радиообмен или друг вид връзка), наличието на денонощен оперативен център, възможност за осигуряване на подкрепа от дежурен екип при необходимост, са фактори, които задължително трябва да се вземат предвид.

Какво е важно да знаем за охраната на обекти със СОТ?

Проучете колко и какви обекти кандидатът за доставчик на услугата охранява на територията на страната и в съответния регион. При избор на изпълнител за охрана с алармени системи, комплексните услуги са за предпочитане. Избягвайте инсталатори на технически системи, които не са лицензирани за частна охранителна дейност или не са подизпълнители на лицензирани фирми.

От значение са начините за предаване на алармени сигнали и друга информация от охраняваните обекти към мониторинг центъра и обратно, а именно:

 • телефонна линия (ненадежден и недостатъчен начин);
 • радиоканал (трансмитер) и брой на радиоканалите;
 • GSM-мрежите на мобилните оператори (съвременен метод, който изисква по-висока цена на услугата и устройствата);
 • интернет нает канал или оптична връзка (съвременен и надежден метод с високи технологии, при който цената на услугата и на устройствата е по-висока).

Най-висока надеждност и сигурност се постига с комбинация между последните три начина.

Има ли специфични изисквания към клиентите на доставчици на охранителни услуги с технически системи?

За да бъде охраната ефективна, клиентите на доставчици на охранителни услуги с технически системи е добре:

 • да не отказват извършване на вътрешни огледи при получаване на информация от мониторинг центъра за аларма в обекта (повечето успешни опити за кражби са резултат от подценяване именно на този момент);
 • чрез фирмата за охрана и поддръжка, да извършват периодични профилактики на алармените си системи с цел проверка на тяхната изправност, включително извършване на периодични тестове за функционалната изправност на системите за връзка с мониторинг центъра. Това гарантира своевременно установяване и отстраняване на скрити дефекти или технически проблеми, които могат да се окажат фатални за охраната на обекта.

 

Какви са критериите при избор на охранители на ценни пратки и доставки?

Сигурността при транспортиране на ценни пратки и товари, включително на пари в брой, никога не трябва да бъде подценявана. Това особено важи в условията на икономическа криза, когато активността на криминогенния контингент е засилена. При избора на доставчик на тази услуга, клиентът следва да отчита следните критерии:

 • доставчикът да разполага със специализирани автомобили (може да се видят на място или да се изискат снимки, копия на талони и сертификати) в съответствие с Наредба І-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари;
 • специализираният автомобил да е оборудван с отделен сектор-трезор и с устройство за позициониране;
 • доставчикът на услугата да има мониторинг център за контрол на специализираните автомобили;
 • каква е отговорността, която фирмата-изпълнител поема към ценната пратка или товар;
 • застраховане на служителите и собствените активи, които се използват при осъществяване на дейността;
 • въоръжение и оборудване на охранителите (средства за надеждна връзка, бронежилетки, технически и помощни средства).

 

Какво представлява комплексната услуга на ЮСИС ООД?

Дългогодишният ни опит е доказал, че цялостният поглед и комплексните решения в бизнеса са ключът към по-добра ефективност. Затова ЮСИС прилага интегриран подход към сигурността, като предоставя физическа охрана, технически системи за охрана, видеонаблюдение, логистични услуги и фасилити услуги. Винаги се стремим да предоставим услуга, която да отговаря най-пълно на нуждите на клиента. Това означава, че в зависимост от специфичните изисквания и нужди, клиентът получава набор от охранителни и/или фасилити услуги. Комбинациите са многобройни и зависят изцяло от ситуацията и желанието на възложителя.

Какво гарантира качеството на предлаганите от ЮСИС услуги?

Качественото изпълнение на услугите и контролът върху тях са гарантирани от Система за управление на качеството по ISO 9001:2000.

Повече от 18 години, нашата система за контрол над банковата физическата охрана доказва своята ефективност и е основно звено в процеса по управление на дейността ни.

ЮСИС има и изградена Система за управление на собствеността, която гарантира надежден контрол на достъпа над случайни посетители и служители на основни доставчици и спестява средства на възложителите, чрез минимизиране на административните ангажименти и комуникация с един доставчик.

Но истинският капитал на ЮСИС са нашите служители. Над 50% от охранителите имат стаж във фирмата повече от 5 години. Всички служители от средния ешелон и 90% от ръководните кадри във фирмата са започнали работа като охранители в дружеството. Техните качества са оценени, доразвити и използвани умело. По този начин инвестицията за обучение се възвръща неколкократно и стимулира останалите охранители да работят по-отговорно.

Защо ЮСИС стартира предоставяне на Фасилити мениджмънт услуги?

Предоставянето на фасилити мениджмънт услуги е част от нашия стремеж да предлагаме комплексни решения, които пестят ресурсите и повишават ефективността на клиента. Работата с един доставчик и на охранителни и на фасилити мениджмънт услуги улеснява комуникацията, намалява разходите и повишава нивото на сигурност на нашите клиенти.